Skip to main content

Leading global policy makers visit Ireland to discuss hunger and agriculture

Aid Effectiveness, Hunger, News/feature, Ireland, 2015
IFAD President Kanayo Mwanze and Minister Sherlock

Minister Seán Sherlock met with the President of IFAD, Kanayo Mwanze, to discuss Ireland's role in addressing hunger and rural poverty.

Leading global policy-makers visit Ireland to discuss hunger and agriculture

Ireland hosted the world’s leading policy-makers on global hunger, agriculture, and food policy this week, with a visit from the Executive Director of the World Food Programme (WFP), Ertharin Cousin, and the President of the International Fund for Agriculture Development, Kanayo Nwanze.

The visits provided an excellent opportunity for Ireland to influence global policy debates, and to highlight the particular contribution Ireland makes to the global hunger and agriculture agendas.

At meetings with the WFD Director, Minister Charlie Flanagan and Minister Seán Sherlock discussed the most pressing humanitarian crises facing the world today.  These included the Ebola epidemic, the South Sudan refugee crisis, and the ongoing conflict in Syria. The meetings also allowed for consideration of Ireland’s role in responding to these crises, through Irish Aid funding, Ireland’s Rapid Response Initiative, and Ireland’s central role in the post-2015 development agenda.

The visits coincide with the announcement of €1.5 million in Irish Aid funding to the World Food Programme, to meet the urgent needs of civilians affected by the Syria crisis. 

In discussion with the IFAD President, Minister Sherlock highlighted Ireland’s long-standing commitment to smallholder farmers in the Irish Aid programme. This week’s negotiations on the Sustainable Development Goals were noted, as well as Ireland’s participation on the Exective Board of IFAD from 2015 to 2017. Mr Nwanze also delivered a lecture as part of the Irish Aid-IIEA Development Matters series, which focused on the inequality across the rural-urban divide.

The visits coincided with the announcement of €1.5 million in Irish Aid funding to the World Food Programme, to meet the urgent needs of civilians affected by the Syria crisis. The funding will provide vital food assistance such as food parcel for families, school meals for children, and nutrition support for pregnant and nursing mothers. Food production has dramatically declined throughout the Syrian conflict, with widespread violence severely affecting the agricultural sector. 

Tugann príomhlucht déanta beartas domhanda cuairt ar Éirinn leis an ocras agus talmhaíocht a phlé

Ocras, Éifeachtacht an Chúnaimh, Nuacht/gné-alt, Éire, 2015
IFAD President Kanayo Mwanze and Minister Sherlock

Bhuail an tAire Seán Sherlock le hUachtarán IFAD, Kanayo Mwanze, le ról na hÉireann maidir le aghaidh a thabhairt ar an ocras agus ar bhochtaineacht thuaithe a phlé.

Tugann príomhlucht déanta beartas domhanda cuairt ar Éirinn leis an ocras agus le talmhaíocht a phlé.

An tseachtain seo bhí Éire ina hóstach do phríomhlucht déanta beartas an domhain ar an ocras domhanda, talmhaíocht, agus beartas bia, le cuairt ó Stiúrthóir Feidhmeach an Chláir Domhanda (WFP), Ertharin Cousin, agus Uachtarán an Chiste Idirnáisiúnta um Fhorbairt Talmhaíochta, Kanayo Nwanze.

Thug na cuairteanna sárdheis d’Éirinn dul i gcion ar dhíospóireachtaí beartais domhanda, agus aird a tharraingt ar rannchuidiú ar leith na hÉireann sna cláir ocrais dhomhanda agus talmhaíochta.

Ag cruinnithe le Stiúrthóir an WFD, phléigh an tAire Charlie Flanagan agus an tAire Seán Sherlock na géarchéimeanna daonnúla is práinní atá roimh an domhan amach sa lá atá inniu ann. Áiríodh orthu seo ráig an Ebola, géarchéim na ndídeanaithe sa tSúdáin Theas agus an choinbhleacht leanúnach sa tSiria. Cheadaigh na cruinnithe freisin go ndéanfaí athbhreithniú ar ról na hÉireann agus í ag freagairt do na géarchéimeanna seo, trí mhaoiniú Chúnamh Éireann, Tionscnamh Mearfhreagartha na hÉireann, agus ról lárnach na hÉireann sa chlár forbartha iar-2015.

Tarlaíonn na cuairteanna i gcomhthráth leis an bhfógra faoi mhaoiniú €1.5 milliún ó Chúnamh Éireann don Chlár Domhanda Bia, chun freastal ar riachtanais phráinneacha sibhialtach a ndeachaigh géarchéim na Siria i bhfeidhm orthu.   

Ina phlé le hUachtarán an IFAD dhírigh an tAire Sherlock aird ar thiomantas seanbhunaithe na hÉireann d’fheirmeoirí beaga i gclár Chúnamh Éireann. Tugadh ar aird idirbheartaíochtaí na seachtaine seo ar na Spriocanna Forbartha Inbhuanaithe, mar aon le rannpháirtíocht na hÉireann ar Bhord Feidhmeach an IFAD ó 2015 go 2017. Thug an tUasal Nwanze léacht freisin mar chuid de shraith Ghnóthaí Forbartha Chúnamh Éireann-IIEA a dhírigh ar an éagothroime maidir leis an deighilt thuaithe-uirbeach.

Tharla na cuairteanna i gcomhthráth leis an bhfógra faoi mhaoiniú €1.5 milliún ó Chúnamh Éireann don Chlár Domhanda Bia, chun freastal ar riachtanais phráinneacha sibhialtach a ndeachaigh géarchéim na Siria i bhfeidhm orthu. Cuirfidh an maoiniú cúnamh bia ríthábhachtach ar fáil mar phacáistí bia do theaghlaigh, béilí scoile do leanaí, agus tacaíocht chothaithe do mháithreacha atá ag iompar agus máithreacha cíche. Tá meath ollmhór tagtha ar tháirgeadh bia i rith an chomhraic sa tSiria, agus foréigean forleathan ag cur isteach go trom ar an earnáil talmhaíochta. 

Roinn ar TwitterRoinn ar Facebook

Priontáil an leathanach