Skip to main content

Ár mBeartais Earnála

Bíonn ár n-obair faoi threoir ag beartais agus ag straitéisí iontaofa atá bunaithe ar fhianaise faoin méid a oibríonn d’fhonn fíor-athruithe a thionscnamh i saol na mbocht, idir fhir agus mhná.   

Ocras

Oideachas

Sláinte

Faoiseamh Daonnúil

An Comhshaol

Inscne

Rialachas

VEID agus SEIF

Beartas Forbartha Áitiúil

An tsochaí shibhialta

Oideachas Forbartha

 

Ocras

Tá ár gcuid oibre maidir leis an ocras domhanda bunaithe ar na moltaí i dTuarascáil an Tascfhórsa maidir le hOcras. 

Oideachas

Tugtar ár bpríomhthosaíochtaí agus ár gcur chuige maidir lenár n-obair i dtaobh an oideachais chun suntais inár mBeartas Oideachais.

Sláinte

Tá ár dtacaíocht don tsláinte bunaithe ar ár mBeartas Sláinte i gcomhthéacs

Faoiseamh Daonnúil

Leagtar amach ár gcur chuige foriomlán maidir le cabhair dhaonnúil sa Bheartas Faoisimh Dhaonnúil mar aon lenár bpríomhthosaíochtaí maidir le cur chun feidhme an bheartais

An Comhshaol

Sonraítear an chaoi a ndéanfaimid ár ngealltanas chun an bhochtaineacht a laghdú inár mBeartas Comhshaoil trí fhorbairt atá inbhuanaithe ó thaobh an chomhshaoil de a thabhairt chun críche.

Comhionannas Inscne

Sainaithnítear sa bheartas go bhfuil comhionannas inscne lárnach dár n-obair agus tá ár bpríomhchuspóirí leagtha amach ann mar aon leis na cineálacha cur chuige éagsúla a mbainimid úsáid astu. 

Rialachas

Leagtar amach sa doiciméad beartais seo an chúis go bhfuil cothú dea-rialachais lárnach dár n-obair agus leagtar amach ann ár gcur chuige mar aon leis na príomhréimsí fócais.

VEID agus SEIF

Tá ár gcuspóirí agus ár dtosaíochtaí leagtha amach inár Straitéis VEID agus SEIF maidir le dul i ngleic le VEID agus SEIF.

Forbairt Áitiúil

Bíonn na cláir a dtugaimid fúthu chun tacú le forbairt áitiúil bunaithe ar ár mbeartas maidir le forbairt áitiúil.

An tSochaí Shibhialta

Tá ár dtuiscint ar an tsochaí shibhialta mar aon lena ról i gcúrsaí forbartha sainithe sa Bheartas i leith na Sochaí Sibhialta. Tá ár bpríomhchuspóirí mar aon leis na prionsabail ar a bhfuil ár gcomhpháirtíochtaí le heagraíochtaí sochaí sibhialta bunaithe leagtha amach ann.

Oideachas Forbartha

I bPlean Straitéise Chúnamh Éireann um Oideachas Forbartha 2017 – 2023, leagtar amach aidhmeanna agus cuspóirí ár dtacaíochta don oideachas forbartha. Féach ar ár Performance Measurement Framework.

 

Léigh níos mó faoinár gcuid oibre

Brabhsáil ár réimsí tosaíochta le haghaidh tuilleadh faisnéise maidir leis an obair lena dtacaímid inár dtíortha comhpháirtíochta.