Skip to main content

Institiúidí airgeadais idirnáisiúnta

Is comhpháirtithe tábhachtacha d’Éirinn iad an Banc Domhanda agus Banc Forbartha na hÁise maidir le baint amach ár gcuspóirí forbartha de bharr na héifeachta domhanda agus réigiúnaí agus an tsaineolais theicniúil atá acu.

Full Article Image Holding

Institiúidí airgeadais idirnáisiúnta agus forbairt

Cuireann institiúidí airgeadais idirnáisiúnta, mar an Banc Domhanda agus Banc Forbartha na hÁise tacaíocht shuntasach airgeadais agus theicniúil ar fáil do thíortha i mbéal forbartha ina n-iarrachtaí an bhochtaineacht a dhíothú agus baint amach Spriocanna Forbartha na Mílaoise (SFM). 

Ós rud é go bhfuil Éire ina ball den Bhanc Domhanda le fada agus í ag déanamh íocaíochtaí leis, agus toisc go bhfuil sí ina ball de Bhanc Forbartha na hÁise le tamall tá tionchar níos leithne domhanda agus réigiúnach ag Éirinn anois agus tá sé ar a cumas dul i gcion ar bheartais a théann chun tairbhe daoine bochta agus pobail bhochta i dtíortha i mbéal forbartha.

Éire agus an Banc Domhanda

Bunaíodh an Banc Domhanda in 1944 chun airgead a chur ar fáil le haghaidh atógáil gheilleagair na dtíortha sin a ndearnadh léirscrios orthu le linn an Dara Cogadh Domhanda. Sa lá atá inniu ann tá ról lárnach ag an mBanc Domhanda maidir le cúnamh airgeadais agus cúnamh teicniúil a sholáthar do thíortha i mbéal forbartha ar fud an domhain. 

Liostáil Éire sa Bhanc Domhanda in 1957. Is í an Roinn Airgeadais a threoraíonn ár gcaidreamh leis an mBanc Domhanda agus bíonn ionchur ag Cúnamh Éireann maidir le cúrsaí beartais agus cláreagraithe. Is é an Bord Gobharnóirí an comhlacht cinnteoireachta is airde sa Bhanc Domhanda agus tá an tAire Airgeadais ina bhall de.

Bíonn Cúnamh Éireann rannpháirteach leis an mBanc Domhanda maidir le saincheisteanna beartais agus cláir ar leibhéal na ceanncheathrún agus ar leibhéal tíortha an chláir.

Chuir an Roinn Airgeadais €18 milliún ar fáil in 2011 do Chomhlachas Forbartha Idirnáisiúnta (CFI)de chuid an Bhainc Dhomhanda. Cuireann an Roinn Airgeadais, i gcomhar le Cúnamh Éireann, Tuarascáil Bhliantúil ar rannpháirtíocht na hÉireann sa Bhanc Domhanda agus sa Chiste Airgeadaíochta Idirnáisiúnta (CAI) (PDF, 221.7kb) ar fáil. (Tá an t-ábhar ar fáil a thuilleadh).

Baineann rannpháirtíocht na hÉireann leis an mBanc Domhanda agus an tacaíocht a thugann Éire dó le:

Díriú ar dhaoine bochta agus ar dhaoine leochaileacha, go háirithe san Afraic Fho-Shahárach

Tugann Éire aird ar leith ar thíortha san Afraic Fho-Shahárach a bhfuil an Banc ag tacú leo. Cuirimid beartais chun cinn a chuireann riachtanais daoine bochta, idir fhir agus mhná, sna tíortha sin san áireamh. 

Oibrímid go díreach leis an mBanc ag leibhéal na dtíortha comhpháirtíochta agus cuirimid cistí ar fáil le haghaidh cistí éagsúla iontaobhais atá á mbainistiú ag an mBanc agus a úsáidtear chun tacú le gníomhaíochtaí forbartha i gcláir tíortha, mar shampla Clár Líontán Sábhála san Aetóip.

Ag cruthú deiseanna le haghaidh fáis

Oibríonn Cúnamh Éireann, in éineacht le comhpháirtithe eile, agus le Corparáid Airgeadais Idirnáisiúnta (CAI) an Bhainc ina chuid oibre chun feabhas a chur ar an timpeallacht ghnó le haghaidh infheistíochta.

Stáit leochaileacha san Afraic a bhfuil coimhlint ag cur as dóibh

Tacóimid chomh maith le Tionscnamh na Corparáide Airgeadais Idirnáisiúnta um Stáit a bhfuil Coimhlintí ag Cur as dóibh (CASA), a chabhraíonn chun straitéisí comhtháite a dhearadh agus a chur i bhfeidhm a bhfuil sé d’aidhm acu tacú le téarnamh eacnamaíoch agus le fás i seacht dtír san Afraic fho-Shahárach lena n-áirítear an Libéir agus Siarra Leon.

Gníomhaíochtaí comhchoiteanna domhanda ar oideachas, ocras agus sláinte a chur chun cinn

Trí chistí iontaobhais a bhainistíonn an Banc Domhanda, tugaimid tacaíocht do thionscnaimh dhomhanda ar leith ar nós an Ciste Oideachais Dhomhanda agus an Ciste Domhanda um VEID agus SEIF.

Éire agus Banc Forbartha na hÁise

Banc forbartha réigiúnach, atá bunaithe i Mainile is ea Banc Forbartha na hÁise (ADB). Tá sé mar aidhm aige cabhrú le ballstáit an bhainc atá i mbun forbartha bochtaineacht a laghdú agus caighdeán saoil a bpobal a fheabhsú trí iasachtaí, cúnamh teicniúil, deontais, comhairle, agus eolas. Tá trí straitéis chomhlántacha aige chun na haidhmeanna sin a bhaint amach:

  1. Fás cuimsitheach
  2. Fás inbhuanaithe ó thaobh an chomhshaoil de
  3. Comhtháthú réigiúnach

Is iad na comhpháirtithe is mó atá ag an ADB ná rialtais, an earnáil phríobháideach, eagraíochtaí neamhrialtasacha, gníomhaireachtaí forbartha, eagraíochtaí pobalbhunaithe agus fondúireachtaí.

Ghlac Éire páirt i mBanc Forbartha na hÁise in 2006 agus táimid ar an naoú scairshealbhóir is mó i measc a chomhaltaí ó lasmuigh den réigiún.Is í  an Roinn Airgeadais an roinn atá i gceannas ar chaidreamh na hÉireann leis an ADB ach bíonn ionchur ag Cúnamh Éireann maidir le cúrsaí beartais go mór mór maidir le Vítneam agus Tíomór-Leste. Chuir Éire €9.5 milliún ar fáil don ADB in 2011.

Faigh Amach Tuilleadh

Faigh amach níos mó faoi institiúidí airgeadais idirnáisiúnta

Tabhair cuairt ar láithreán Gréasáin an Bhainc Dhomhanda nó ar láithreán Gréasáin Bhanc Forbartha na hÁise