Skip to main content

An tAontas Eorpach

Baineann Éire leas as a bheith ina ball den Aontas Eorpach chun tionchar a imirt ar threoir bheartais fhoriomlána an Aontais maidir le comhar um fhorbairt d’fhonn a chinntiú go mbíonn torthaí orthu i ndáiríre agus go dtéann siad i gcion go réalaíoch ar shaol daoine bochta.

Full Article Image Holding

Cén fáth a n-oibrímid leis an AE?

Bainimid leas as ár mballraíocht den Aontas Eorpach chun dul chun cinn a dhéanamh maidir lenár n-aidhm chun an bhochtaineacht agus an t-ocras domhanda a laghdú.  Bainfimid leas as ár ról ceannasach i rith na hUachtaránachta ar Chomhairle an AE in 2013 chun roinnt tosaíochtaí ríthábhachtacha a chur chun cinn.  Tá an tAontas Eorpach ar an soláthraí is mó de thacaíocht forbartha ar domhan agus, dá bhrí sin, tá sé in ann tionchar a imirt ar fhadhbanna forbartha ar fud an domhain.

Tá an tAontas Eorpach ar an soláthraí is mó de thacaíocht forbartha ar domhan agus, dá bhrí sin, tá sé in ann tionchar a imirt ar fhadhbanna forbartha ar fud an domhain.

Tá an AE freagrach as os cionn leath den Chúnamh Oifigiúil Forbartha (COF) ar fud an domhain. Is ionann sin agus tuairim is €9 billiún in aghaidh na bliana mar chúnamh do thíortha i mbéal forbartha. Toisc a acmhainní, tá an AE in ann tionchar uathúil a imirt ar chláir forbartha náisiúnta agus dhomhanda, agus tabhairt faoi thionscadail ar scála mór i dtíortha i mbéal forbartha.

Mar gheall go bhfuil go leor leor tíortha éagsúla mar chuid den Aontas, is féidir leis feidhmiú i dtíortha nach bhfuil ballstáit áirithe, lena n-áirítear Éire, ag feidhmiú iontu. Mar shampla, tá oifigí ag an Aontas i ngach ceann den 43 stát leochaileach. 

Faigheann beartas an AE maidir le comhar um fhorbairt treoir ón gComhthoil Eorpach um Fhorbairt, ar comhaontú é idir na Ballstáit ar fad, Éire san áireamh.

Conas a oibrímid leis an AE?

Íocann Éire tuairim is €25 milliún in aghaidh na bliana le tíortha san Afraic, sa Mhuir Chairib agus san Aigéan Ciúin (tíortha ACC) trína n‑íocaimid leis an gCiste Eorpach Forbraíochta.  Ina theannta sin, íocann Éire €75 milliún in aghaidh na bliana le buiséad ginearálta an AE le haghaidh cúnamh forbartha.

Buaileann an tAire Stáit do Thrádáil agus Forbairt go foirmiúil le hairí forbartha eile an AE faoi dhó in aghaidh na bliana ag an gcuid forbartha den Chomhairle Gnóthaí Eachtracha. Déanaimid iarracht tionchar a imirt ar bheartais an AE trína bheith rannpháirteach sna meithleacha oibre seo a leanas ina mbíonn an beartas agus an cleachtas forbartha ar thosaíochtaí lárnacha forbartha á bplé:

  • Bíonn an Mheitheal um Chomhar don Fhorbairt (CODEV) ag plé le gnéithe ginearálta an chomhair um fhorbairt amhail tiomantais idirnáisiúnta, éifeacht an chúnaimh agus comhtháthú beartais. Cuimsítear réimse ábhar ann, lena n-áirítear comhionannas inscne agus sláinte atáirgthe agus saincheisteanna leathana amhail trádáil, forbairt agus an comhshaol
  • Bíonn an Mheitheal um Stáit san Afraic, i Muir Chairib agus san Aigéan Ciúin (ACC) ag plé leis an gcomhar Eorpach le stáit san Afraic, i Muir Chairib agus san Aigéan Ciúin mar a bunaíodh le comhaontú Cotonou. Tá Comhaontú Cotonou ar an gcomhaontú comhpháirtíochta is cuimsithe idir an tAontas Eorpach agus tíortha i mbéal forbartha. I dteannta gné pholaitiúil, soláthraítear creat le haghaidh comhair sa chomhaontú laistigh de cholúin na forbartha agus na trádála.
  • Tugtar deis leis an Meitheal um Chúnamh Daonnúil agus um Chúnamh Bia tuairimí a mhalartú maidir le straitéisí agus beartais dhaonnúla an Aontais Eorpaigh mar aon leis an bhfreagairt ar ghéarchéimeanna daonnúla.

Ár dtíortha comhpháirtíochta

I dteannta a bheith rannpháirteach san AE sa Bhruiséil, oibrímid freisin i ndlúth-chomhoibriú le toscaireachtaí AE agus le misin ó Bhallstáit eile an AE inár dtíortha comhpháirtíochta.