Skip to main content

Rialachas agus Ceannaireacht

Tá ceannaireacht agus gníomhú domhanda riachtanach má táimid chun an ceann is fearr a fháil ar an bpaindéim VEID agus SEIF. Úsáidimid ár seasamh lena chinntiú go leanfaidh gníomh na tiomantais pholaitiúla ardleibhéil ar leibhéal domhanda, réigiúnach agus náisiúnta.  

Gá le hiarrachtaí domhanda agus áitiúla comhordaithe

Tá dul chun cinn mór déanta ó thaobh eipidéim SEIF a chomhrac ar fud an domhain agus bhí Éire ina comhpháirtí lárnach san éacht sin.

Tá ocht milliún duine ag fáil cóir leighis anois i dtíortha i mbéal forbartha, sin méadú trí mhilliún nach mór i dtréimhse dhá bhliain. Den chéad uair riamh sa stair, tá tíortha i mbéal forbartha ag infheistiú níos mó acmhainní le dul i ngleic le VEID agus SEIF ina dtíortha féin ná mar atá deontóirí idirnáisiúnta.

Beidh gá le hiarrachtaí comhordaithe domhanda agus áitiúla níos fearr chun tabhairt faoin bpaindéim, ionas go n-éireoidh linn tionchar an ghalair a laghdú agus scaipeadh an ghalair a chosc.  

Tá freagairt dhearfach tagtha ón bpobal idirnáisiúnta, le UNAIDS i ról ceannaireachta. Tá roinnt comhpháirtíochtaí sláinte domhanda tar éis na príomhghníomhaithe forbartha a thabhairt le chéile in iarrachtaí comhaontaithe chun tabhairt faoi fhadhbanna tosaíochta sláinte an domhain, lena n-áirítear VEID agus SEIF.

Beidh gá le hiarrachtaí comhordaithe domhanda agus áitiúla níos fearr chun tabhairt faoin bpaindéim, ionas go n-éireoidh linn tionchar an ghalair a laghdú agus scaipeadh an ghalair a chosc.   

Ár bhfreagairt

Tá aitheantas idirnáisiúnta ag ár gceannaireacht agus ár dtiomantas airgeadais sa chomhrac i gcoinne VEID agus SEIF. 

Tá cuntas teiste láidir againn maidir le VEID agus SEIF agus galair theagmhálacha dhomhanda eile a chomhrac ar leibhéal idirnáisiúnta, réigiúnach agus tíre. Feictear dúinne gur dúshlán lárnach forbartha é seo, chomh maith le dúshlán sláinte, mar is léir ónár Straitéis maidir le VEID agus SEIF.

Tá ár dtiomantas airgeadais chomh mór céanna lenár dtiomantas polaitiúil. Is ionann an caiteachas bliantúil ar shláinte, VEID agus SEIF, agus galair theagmhálacha agus timpeall 20% den bhuiséad cúnaimh déthaobhaigh (féach Anailís ar COF Déthaobhach de réir Earnála – Iarscríbhinn 7, Irish Aid Annual Report 2011 as Gaeilge).

Tiomantas beartais láidir

Cuirimid freagairt forbartha leathan chun cinn, maidir le VEID agus SEIF, ina ndírítear ar laghdú na bochtaineachta, seirbhísí bunúsacha a sholáthar agus tabhairt faoi drochstádas na mban.

Tá an tacaíocht dírithe ar fhreagairtí náisiúnta ar VEID agus do SEIF a neartú ar bhonn tíre.

Inár gcláir go léir, tugaimid an paindéim san áireamh agus cinntímid nach bhfuil ár ngníomhaíochtaí i réimsí eile ag tacú le scaipeadh na paindéime.

Tá réimse treoirlínte beartais agus dea-chleachtais lena dtreoraítear ár bhfreagairtí ar leibhéal náisiúnta agus idirnáisiúnta. Tá beartais folláine i bhfeidhm inár gceanncheathrú agus inár Misin go léir chun sláinte agus folláine na foirne a dheimhniú. 

Comhordú níos fearr ar iarrachtaí domhanda agus tíre a thacú

Tá ár dtacaíocht dírithe ar fhreagairtí náisiúnta maidir le VEID agus SEIF a neartú ar bhonn tíre.

Táimid gníomhach freisin ar bhord UNAIDS agus tacaímid lena hiarrachtaí freagairtí náisiúnta tíortha maidir le VEID agus SEIF a láidriú.

Agus cuireann ár gcomhpháirtíocht leis an Clinton Foundation Health Access Initiative ar ár gcumas maoiniú a threisiú do fhreagairtí sonracha tíortha i Mósaimbíc agus i Leosóta.

Rialachas níos fearr a chur chun cinn sa Chiste Domhanda

Bhí Éire mar chathaoirleach ar an nGrúpa Toghcheantair Point Seven ag a bhfuil tionchar ó bhord an Chiste Dhomhanda um Chomhrac in aghaidh SEIF, na hEitinne agus na Maláire in 2011. Sa suíomh seo, bhíomar i mbun dianiarrachta chun cabhrú le rialachas agus maoirseacht a neartú laistigh den Chiste Domhanda féin.

Mar thoradh air sin, tá samhail maoinithe nua curtha i bhfeidhm chun cúnamh amach anseo a dhéanamh níos éifeachtaí agus chun córais bainistíochta airgeadais a láidriú ar leibhéal tíre.

Rinneadh Coistí den Bhord a réasúnú agus a athchóiriú chun éifeachta, rud as ar tháinig línte níos soiléire freagrachta agus cinnteoireacht atá níos éifeachtúla. Bhí gach ceann de na feabhsuithe sin i straitéis nua don Chiste Domhanda 2012-2016.

Tar éis na hathchóirithe sin a bheith glactha ar leibhéal an Bhoird i mí na Samhna 2011, lean Éire ag treorú an Ghrúpa Toghcheantair Point Seven chun a chinntiú go gcuirfí na hathchóirithe i bhfeidhm.

Deireadh a chur le stiogma

Cuirimid go leor béime ar thacaíocht don obair agus d’fheachtais atá dírithe ar deireadh a chur leis an stiogma a bhaineann le VEID agus SEIF in Éirinn agus inár dtíortha comhpháirtíochta. Tá sé d’aidhm leis na feachtais sin ár sochaí a bheith níos oscailte agus níos cuimsithí, agus níos mó cúraim agus níos lú breithiúnais a bheith iontu.  

Tacaíocht do chearta na mban agus daoine óga

Oibríonn Éire chun a chinntiú go dtugtar leasanna na mban agus na ndaoine óga a gcuireann VEID agus SEIF isteach orthu san áireamh i mbeartais agus i gcláir chomhpháirtithe ar leibhéal náisiúnta agus domhanda. 

Léigh tuilleadh faoin bhfreagairt idirnáisiúnta maidir le VEID agus SEIF

Foghlaim faoin gCiste Domhanda um Chomhrac in aghaidh SEIF, na hEitinne agus na Maláire

Foghlaim tuilleadh faoi Fhondúireacht Clinton.