Skip to main content

Cóireáil agus Cúram

Ciallaíonn an rochtain mhéadaithe ar chóireáil gur féidir leis na milliúin daoine atá ag maireachtáil le SEIF anois saol iomlán, gníomhach a chaitheamh. Táimid ag cur le hiarrachtaí domhanda chun a chinntiú go bhfaigheann níos mó daoine an cúram agus an chóireáil éifeachtach a theastaíonn uathu. 

Tabharfaimid tús áite don tionchar a bhíonn ag VEID agus SEIF a laghdú

Bhí tionchar tubaisteach ag an aicíd ar shaol na milliún duine atá ag maireachtáil le VEID agus SEIF. Tá breis is 34 milliún duine ag maireachtáil le VEID ar fud an domhain.

Is í an Afraic fho-Shahárach an réigiún is mó atá buailte, le VEID ar beagnach duine as gach 20 duine fásta.  Tá an tionchar ar dhaoine aonair, ar theaghlaigh agus ar phobail lena mbaineann sé chomh tubaisteach céanna, agus bíonn tionchar níos measa aige ar dhaoine bochta, ar mhná agus ar leanaí.

Bhásaigh ar a laghad milliún duine in aghaidh na bliana ó SEIF ó 1998 i leith, agus tá os cionn 14 milliún leanbh fágtha ina ndílleachtaí mar thoradh ar SEIF.  Is minic gur ar na teaghlaigh agus na pobail sin atá i ngátar cheana féin a thiteann a gcúram, seantuismitheoirí aosta agus deartháireacha agus deirfiúracha níos sine.

Dea-thorthaí ag teacht ó rochtain ar chóireáil

Mar gheall ar rochtain mhéadaithe ar chóireáil agus ar theiripe frith-aisvíreasach, is minic gur féidir le daoine le VEID agus SEIF saol iomlán, gníomhach a chaitheamh anois.

Tháinig feabhas thar cuimse ar an gcaighdeán cúraim agus ar an rochtain ar chóireáil. De réir Tuarascáil 2012 UNAIDS, bhí rochtain ag níos mó ná ocht milliún duine ar chóireáil in 2011, méadú 63% ó 2009.

Léiríodh le déanaí freisin go bhfuil teiripe frith-aisvíreasach an-éifeachtach (suas le 96%) maidir le scaipeadh a chosc. Tá teiripe frith-aisvíreasach riachtanach freisin chun SEIF a chosc i measc na ndaoine ar a bhfuil VEID (rud ar a dtugtar cosc tánaisteach).

Agus is tosaíocht atá i dteiripe frith-aisvíreasach do mhná torracha chun ionfhabhtú an linbh sa bhroinn nó le linn beathú cíche a chosc, agus chun a chinntiú go bhfanann an mháthair sláintiúil chun a leanaí a thógáil.

Tá os cionn 8 milliún duine ag fáil cóireála i gcomhair VEID.

Ach níl gach duine

Tá seacht milliún duine atá incháilithe le haghaidh cóireáil VEID nach bhfuil rochtain acu air fós. Agus tá 72% de na leanaí ar a bhfuil VEID atá incháilithe le haghaidh cóireála nach bhfuil rochtain acu air fós.

Tá an costas a bhaineann le drugaí a sholáthar agus an bonneagar sláinte a chur i bhfeidhm chun a chinntiú go gcuirtear cláir chóireála i bhfeidhm go héifeachtach ag cur brú ollmhór ar chórais sláinte atá lag cheana féin.

Dóibh siúd a bhfuil sé d’ádh orthu a bheith ar chláir chóireála, is dúshlán atá ann cloí le córas frith-aisvíreasach agus bíonn gá acu fós le struchtúr agus le tacaíocht chomh maith le dea-chothú.  

Is dúshlán leanúnach atá ann cúram agus tacaíocht a sholáthar do dhaoine a bhfuil VEID agus SEIF orthu, agus is minic gur ar na pobail féin a thiteann sé.

Tá iarracht chomhbheartaithe á déanamh ag an bpobal domhanda faoi threoir UNAIDS tús áite a thabhairt do rochtain mhéadaithe ar chóireáil agus ar chúram. Tá meicníochtaí maoinithe móra amhail Ciste Domhanda um Chomhrac in aghaidh SEIF, na hEitinne agus na Maláire bunaithe. Tá €13 billiún caite ag an gCiste go dtí seo, agus meastar go bhfuil 6.5 milliún duine beo dá bharr.

Ár bhfreagairt

Tá a fhios againn go bhfuil gá le freagairt dea-bhainistithe le hacmhainní maithe chun tabhairt faoin bpaindéim VEID agus SEIF go rathúil.

Is é an cur chuige foriomlán atá againn ná maoiniú a dhéanamh ar an bhfreagairt idirnáisiúnta maidir le VEID agus SEIF agus tacú leis. Oibrímid i gcomhpháirtíocht le rialtais, le heagraíochtaí sochaí sibhialta agus le gníomhaireachtaí cúnaimh idirnáisiúnta agus fondúireachtaí amhail an Clinton Foundation.

Cóireáil agus cúram a thacú ar leibhéal náisiúnta

Tacaímid le hiarrachtaí náisiúnta cóireáil, cúram agus tacaíocht a sholáthar dóibh siúd a gcuireann VEID agus SEIF isteach orthu. 

Dírímid ar a chinntiú go bhfuil seirbhísí bunúsacha éifeachtacha ar fáil i dtíortha i nDeisceart agus in Oirthear na hAfraice, agus tacaímid le freagairt náisiúnta láidrithe de réir cur chuige a aontaíodh go hidirnáisiúnta, amhail UNAIDS Report Brief: A New Investment Framework for the Global HIV Response (PDF, 356.6kb).

 

 Tacaíocht baile a sholáthar do dhaoine a bhfuil VEID agus SEIF orthu

Tá ról criticiúil ag cúramóirí áitiúla agus ag eagraíochtaí cúraim sa bhaile maidir le cúram agus tacaíocht a sholáthar i bpobail lena mbaineann sé.  Sa tSiombáib, mar shampla, áit ina bhfuil ceann de na rátaí leitheadúlachta VEID is airde ar domhan, dírítear ár gclár VEID ar chosc, ar chóireáil, ar chúram agus ar thacaíocht.

Tacaímid le líon beag eagraíochtaí neamhrialtasacha agus le Líonra SEIF na Siombáibe, líonra náisiúnta ina bhfuil os cionn 200 eagraíocht sochaí sibhialta atá ag freagairt do VEID agus SEIF lena n-áirítear soláthar cúraim baile. Bhain os cionn 10,000 duine tairbhe as tacaíocht ó Chúnamh Éireann in 2011.

Aistriú airgid a sholáthar

Táimid ag tacú le réimse cláir um chosaint shóisialta inár dtíortha comhpháirtíochta. Tá na cláir seo leagtha amach chun cabhrú le teaghlaigh bhochta, lena n-áirítear iad siúd atá ag tabhairt aire do dhílleachtaí, agus teaghlaigh a bhfuil leanbh ina gceannas, rochtain a fháil ar na hacmhainní a theastaíonn uathu chun déileáil níos fearr le suaití agus teacht aniar uathu, lena n-áirítear na cinn sin a tharlaíonn de bharr bás ball teaghlaigh ó VEID agus SEIF.

Rochtain ag na mílte ar chóireáil i Mósaimbíc

Trínár gcomhpháirtíocht leis an Clinton Foundation, rannchuidíomar le rochtain mhéadaithe ar sheirbhísí cóireála do na mílte duine i Mósaimbíc atá ag maireachtáil le VEID agus SEIF.

Tá an chosúlacht ar an scéal go bhfuil an aicíd ag laghdú ar deireadh, ós rud é go bhfuil leitheadúlacht VEID laghdaithe ó 16.2% in 2006 go 11.2% in 2011.

Tá os cionn 66,000 bean in aghaidh na bliana ag fáil rochtain ar dhrugaí chun scaipeadh VEID ó mháthair go leanbh a chosc, ó 832 clinic, méadú ar an 877 ó 9 gclinic a bhí ann in 2003.

Tá os cionn 200,000 ag fáil cóireáil VEID, méadú ó 2,000 ag deireadh 2002.

Tá cóireáil agus cosc ar scaipeadh ó mháthair go leanbh á chur i bhfeidhm go rathúil ag Rialtas Mhósaimbíc.

Tá oiliúint á chur ar oibrithe sláinte chun seirbhísí VEID a sheachadadh

Tá feabhas á chur ar na seirbhísí saotharlainne atá riachtanach chun tástáil VEID a dhéanamh agus tá fáil agus scaipeadh drugaí á fheabhsú.

An méid a chuirimid le hiarrachtaí domhanda

Tá ranníocaíochtaí suntasacha déanta againn leis an gCiste Domhanda um Chomhrac in aghaidh SEIF, na hEitinne agus na Maláire ón uair a thosaigh sé in 2002 agus is é a fhaigheann formhór ár gcuid maoinithe do VEID agus do ghalair theagmhálacha.   Is í an ghníomhaireacht maoinithe tosaigh ar domhan í maidir le cúrsaí sláinte agus go háirithe na trí ghalar ar a ndíríonn sí.

Tá sé dírithe ar a chinntiú go gcuireann tíortha a gcláir féin i bhfeidhm, atá bunaithe ar a dtosaíochtaí féin, agus cuirtear maoiniú ar fáil ann ar an gcoinníoll go bhfuil torthaí cearta á mbaint amach.